Navneopkald i Skjalm Hvides efterslægt

De opkaldsregler, vi her har fundet anvendt i kongeslægten, er sikkert ligesom andre "finere" skikke gradvist blevet udbredt til lavere samfundslag, i første omgang til stormandsslægterne.
 
Den mest omfangsrige og bedst dokumenterede slægt af denne art med en tidlig start er Skjalm Hvides efterslægt. Det vil fremgå af slægtslisten senere i denne artikel, at man netop har benyttet de samme opkaldsregler som kongeslægten. Der kan desuden vises eksempler på, at ubenyttede opkald blev videreført i næste generation. Det har jeg ikke været opmærksom på i kongeslægten.
 
Disse forhold er medtaget i "vikingekonger.dk", da de er med til at bekræfte opkaldsreglerne i det hele taget. Slægtslisten for Skjalm Hvide kan måske virke overdrevet omfattende i relation til dette formål, men listen kan forhåbentlig på anden måde virke som reference eller inspiration. Opkaldsreglerne er beskrevet i artiklen Opkaldsregler i vikingetiden. I Hvide-slægten er der dog en tilføjelse: En søn kan godt få faderens navn uden at være posthum, men så tilføjes "lille" eller "litle", ligsom man i USA anvender "Junior".
 
Modifikationer af de verserende data for Hvide-slægten
Idet jeg foruddiskonterer det positive resultat med opkaldsreglerne, skal jeg allerede her nævne fire væsentlige ændringer i de ellers foreliggende data, fx som de er beskrevet i bogen "Thi de var af stor slægt" (M. Johansen og H. Halding 2001). Materialet der er hentet fra Genealogica Absalonis. De to første ændringer skyldes oplagte problemer med kronologien, mens de to andre er koblet til opkaldsreglerne.
 
- Som flere efterhånden har opdaget, er der i kilderne noget galt med #1. Toke Skjalmsens efterslægt, da bl.a. Ingefred Tokesdatter af kronologiske grunde i stedet for at være hans datter må være et oldebarn. Toke Skjalmsens (kendte) sønner Skjalm Tokesen og Stig Tokesen Hvidelæder samt en del af deres børn er den eneste gren af  Hvide-slægten, som ikke er med i Genealogica Absalonis. Rekonstruktionen kan klares på to måder: Afhængigt af faderen indsættes der i næste generation enten en Toke Skjalmsen eller en Toke Stigsen. Jeg har valgt Toke Skjalmsen, mens fx Sigvard Mahler Dam (2007) har benyttet Toke Stigsen. (Han har vist lidt overflødigt idenficeret denne med en kendt domprovst af dette navn (#111.122.2.), men så passer kronologien slet ikke, og der ville også være problemer med cølibatet.)
 
- Snubbe-liniens stamfader Hemming Olufsen er i DAA søn af Oluf Glug, mens mange andre slægtstavler har ham som søn af barnebarnet #441.1. Oluf Pincerna, altså næste Oluf i rækken. Kronologisk må man foretrække DAA-versionen, så han optræder her med #448.
 
- Topfiguren Skjalm Hvide havde tre hustruer. Den første (med tre sønner ifølge Gavebogen til Sorø Kloster) kaldes de fleste steder Signe Asbjørnsdatter, men vi kender ingen sådan, og navnet Signe går ikke igen i slægten. Asbjørn er den samme som Svend Estridsens broder Esbern Estridsen, og navnet Esbern optræder senere i slægten, første gang ved opkald i #31. Esbern Snare. "Esbernsdatter" er derfor nok rigtigt. Fornavnet er mest oplagt "Ingefred", som også forekommer i slægten, første gang ved opkald i Esbern Snares søster. Opkaldsreglerne peger således på, at første hustru hed Ingefred Esbernsdatter.
 
De to øvrige hustruer kendes kun fra Langebek og Suhms "Antikvariske Håndskrifter, Diplomer, og Krøniker med Register" fra o.1780 (som jeg ikke har fundet endnu). Herfra har jeg fået refereret, at Skjalm ægtede Cecilie Fyndsdatter til Ubby og Margrete Olufsdatter Glug. Disse oplysninger passer faktisk godt med opkaldreglerne, da Ebbe Skjalmsen har en søn med navnet Find (med navn efter morfaderen), da Skjalm har en datter Cecilie (med navn efter moderen formentlig død ved barsel), og da der yderligere er en datter Margrete (med navn efter moderen formentlig også død ved barsel). Det skal tilføjes, at den ellers ukendte Margrete Olufsdatter Glug let ladet sig indpasse i Glug-slægten som søster til "Glug-Ebbe". (Bemærk, at der herefter er tre kvinder med navnet Margrete Olufsdatter Glug, hvilket skaber forvirring på mange hjemmesider, hvor to allerede ikke kan skelnes korrekt.)
 
- Esbern Snares agnatiske efterkommere stopper ikke ved #314.1. Esbern Snerling, men udvides med dennes efterkommere Mule'rne i Roskilde. Det er der ingen speciel dokumentation for, men opkaldsreglerne er fulgt, og tilnavnet Mule kendes også tidligere i familien. Esbern Snare har endvidere fået tildelt yderligere to døtre, nemlig en gift med den svenske kongesøn Sune Sik Sverkersson og en anden gift med den flygtede svenske jarl Guttorm. Pudsigt nok giftede Esbern Snare sig senere med Helene, datter af samme jarl Guttorm, dog af et tidligere ægteskab.
 
Opkaldsreglerne
Det vil fremgå af den røde tekst i den følgende slægtsliste, hvordan opkaldsreglerne konkret er benyttet. Ikke alle opkaldsmuligheder er udnyttet, men nogle kan være skjult ved børn, der ikke nåede voksen alder og derfor ikke er noteret i registrene. I andre tilfælde, som der dog ikke er mange af, kan opkaldet være udnyttet i næste generation, og det er så i givet fald anført. Der er mange tilfælde med posthumt opkald af en fader, men dette anses ikke specielt for de opkaldsregler, som vi har tilknyttet kongeslægten. Denne kutyme fortsætter i flere hundrede år. Som noget specielt bemærker man, at opkaldsreglerne bevidst er overtrådt i enkelte tilfælde, hvor en søn har fået faderens navn, selv om faderen ikke er død samme år. I så fald bruges tilføjelsen "Lille", ligesom man i dag ser "junior" efter navnet.

Jeg er faldet over et enkelt tilfælde, hvor en datter har fået samme navn som moderen, uden at denne er død i barselsseng, nemlig #316.4. Ingeborg Pedersdatter f. o.1219. Forklaringen skal nok søges i en særlig Ingeborg-linje begyndende med Esbern Snares 2. hustru Ingeborg (som døde i barselsseng), #316. Ingeborg Esbernsdatter, #316.4. Ingeborg Pedersdatte (død i barselsseng) og #316.45. Ingeborg Ernstdatter. Der var med andre ord tradition for en Ingeborg i hver generation uanset "reglerne".
 
Alt i alt er der vist ikke tvivl om, at Hvide-slægten (hvis man må anvende denne benævnelse) har brugt de samme opkaldsregler som kongeslægten. Det gælder også slægten Glug fra Bavelse, som i betydeligt omfang er integreret med Hviderne (som også vist i den senere liste). Andre slægter med begyndelse i denne tid (o.1100) er mindre overbevisende mht. opkald. Det gælder Bodilsen-slægten, som efter mine teorier startede som uægte børn af Erik Ejegod, og som i øvrigt kun havde en ganske kort blomstringstid (nævnt i artiklen Hvordan blev man jarl i Danmark). Det gælder også Trued/Trugot-slægten, hvis kendte genealogi (fra Svend Aggesen) formentlig må anses for upålidelig, da der kan påvises fejl med ærkebiskop Assers placering, og da kronologien i øvrigt kun kan bringes til at passe med en meget snæver margin.
 
Slægtsliste for Skjalm Hvides efterkommere
Nedenstående liste bygger på den publicerede information, som bl.a. er videregivet i bogen "Thi de var af stor slægt" (Johansen og Halding 2001), og som har været kendt i mange år. Kilderne hertil er Gavebogen til Sorø Kloster, Gravkataloget for klosterkirken, Genealogica Absalonis og Skjoldefrisen i klosterkirken. Jeg har - efter metoderne i denne bog - tilføjet skønnede fødselsår, og der er derved sket enkelte forskydninger specielt i rækkefølgen af børn. Mange steder er denne rækkefølge dog alligevel ret tilfældig. Generelt lider listen af, at der er for få kvinder med. Statistisk set må der have været betydeligt flere end vist.
 
Listen stopper almindeligvis ved personer, der er født lige før år 1300. Enkelte sidegrene er ikke medtaget, fx slægterne Kaas, Kappelgaard, Skarsholm, Saltensee, Neb, Glob og Due. For nogle af disse skyldes det, at der er uklarhed om de relevante begyndelseselementer af disse slægter, og det er ikke emnet for denne artikel.
 
Det er væsentligt at bemærke, at marsk Stig Andersen Hvide ikke tilhører denne Hvide-slægt, men er indgiftet vistnok tre gange, første gang med #332.15. Elisabet, anden gang med #421.331. Åse og siden med #432.721. Ingeborg. Denne slægtsgren kaldes ofte de jyske Hvider. (Stig Andersen Hvides ophav er ukendt.)
 
Slægtslisten
Skjalm Hvides fader hed angivelig Toke (Trylle) f. o.1010, d. <1077. En eksisterende liste med hans påståede aner tror jeg ikke på. Vi kender strengt taget også kun en enkelt broder til Skjalm, nemlig Audun, der blev dræbt af vendere o.1096, men andre hævder, at der var flere brødre.
 
Vi starter derfor med
 
Skjalm (Hvide) f. o.1040, d. o.1113
g. m. (1) [Ingefred] Esbernsdatter f. o.1056, d. 1086
datter af Esbern Estridsen (hun er uægte og ikke dokumenteret)
g. m. (2) Cecilie Findsdatter f. o.1070, d. o.1095
datter af Find/Fin/Fynd fra Ubby (ved Kalundborg)
g. m. (3) Margrete Olufsdatter Glug f. o.1076, d. o.1096
søster til "Glug-Ebbe" fra Bavelse (nær Glumsø)
1.  (1) Toke Skjalmsen f. o.1077, d. o.1140
opkald af farfaderen
g. m. Kirstine ? (opkaldsregler jf #121.)
11.   Skjalm Tokesen (Bælg/Banus) f. o.1124, d. o.1158
opkald af farfaderen
g. m. Gyde ? (opkaldsregler jf #112.1.)
ikke med i Genealogica Absalonis
111.  Toke Skjalmsen f. o.1145
opkald af farfaderen #1.
ellers ikke kendt, ikke med i Genealogica Absalonis
111.1.  Ingefred Tokesdatter f. o.1175
g. m. Gerhard NN
111.11.  Tyge/Toke Pust/Bost f. o.1200, d. 1266
opkald af morfaderen #111.
g. m. Gunhild Nielsdatter Falster f. o.1220, #332.11.
111.111.  Trugot f. o.1230, d. 1289
provst i Lund
111.112.  Gyde Tokesdatter f. o.1233
 
111.113.  Niels Tokesen Pust/Bost f. o.1235
opkald af morfaderen #332.1.
111.12.  Skjalm Bang f. o.1202, d. o.1242
opkald af morfars fader #11. ?
g. m. NN Erlandsdatter f. o.1207, #443.32.
111.121.  Peder Skjalmsen Bang f. o.1225, d. 1277
biskop i Roskilde
111.122.  Stig Skjalmsen Hvide f. o.1228
 
111.122.1.  Skjalm Stigsen Hvide f. o.1252, d. 1292
genopkald af farfaderen #111.12., se #111.127.
drost
111.122.2.  Toke Stigsen f. o.1230
domprovst
111.123.  Gyde Skjalmsdatter f. o.1230
g. m. Esbern Karlsen
111.123.1.  Ingefred Esbernsdatter f. o.1250, d. 1292
opkald af morfars moder #111.1. ?
g. m. Jens Bartsen
111.123.2.  Cecilie Esbernsdatter f. o.1255
 
111.123.3.  PP Esbernsdatter f. o.1255
 
111.123.31.  Peder f. o.1275
 
111.123.32.  Jens Hind f. o.1277, d. 1330
biskop i Roskilde
111.123.33.  Ingvar Hjort f. o.1280, d. 1334
hofmand hos Erik Menved
111.123.34.  Stig f. o.1282
 
111.123.35.  Kirstine f. o.1283
nonne
111.123.36.  Johanne f. o.1285
måske hed hun Cecilie og datteren Johanne
111.124.  Niels Skjalmsen f. o.1234
 
111.125.  Margrete Skjalmsdatter f. o.1236
nonne
111.126.  Cecilie Skjalmsdatter (Bang) f. o.1240
g. m. (1) Torbern Jensen
g. m. (2) Oluf Tagesen Saltensee f. o.1240 #441.144.
111.126.1.  (1) Jens Grand f. o.1265, d. 1327
opkald af farfaderen
ærkebiskop
111.127.  Skjalm Skjalmsen f. o.1242, d. o.1250 ?
opkald af faderen (posthumt) #111.12.
hvis han er død som vist, er faderen genopkaldt i #111.122.1.
111.13.  Absalon Gertsen f. o.1206
opkald af Absalon d. 1201 (uden for systemet)
111.14.  Gyde Gerhardsdatter f. o.1208
g. m. Stig ? (opkaldsregler jf. #111.142.1.)
111.141.  Niels f. o.1228
 
111.142.  Peder f. o.1230
 
111.142.1.  Stig Pedersen f. o.1260
opkald af farfaderen ?
111.143.  Absalon f. o.1235
 
111.143.1. Niels Absalonsen (Hvidding) f. o.1265
kendt 1289-1300
g. m. Marine Hamundsdatter #316.711.
112.  Ebbe Skjalmsen (Banus) f. o.1150
 
112.1.  Gyde Ebbesdatter Bang f. o.1190
opkald af farmoderen ?
g. m. Boetius Jensen (Kappelgaard)
slægten Kappelgaard ej medtaget
12.  Stig Tokesen (Hvidelæder) f. o.1125, d. o.1157
bemærk, at han er født efter Esbern Snare, ellers ville han hedde Esbern
g. m. Margrete Knudsdatter (Lavard)
121.  Kirstine Stigsdatter Hvide f. o.1145, d. o.1170
opkald af farmoderen ?
g. m. kong Karl Sverkersson af Sverige d. 1167
hun var formentlig identisk med Liden Kirsten
122.  Niels Stigsen f. o.1146, d. 1170
opkald af Knud Lavard blev "taget" af fætteren Knut Eriksson
123.  Peder Stigsen f. o.1148
han er ikke nævnt i andre registre
124.  Aage Stigsen f. o.1150
kendt 1091-92 for at have deltaget i et dansk "korstog" til det hellige land
2.  (1) Sune Skjalmsen f. o.1080, d. <1140
g. m. (1) Cecilie
g. m. (2) Inge ?
21.  (1) Jon Galen f. o.1130
han er den første, der hedder Galen, men det følges ikke op
bemærk, at også han må være født efter Esbern Snare
211.  Cecilie f. o.1160
opkald af farmoderen
211.1.  Johannes Kåre f. o.1190
opkald af morfaderen #2.1.
abbed
3.  (1) Asser (Rig) f. o.1082, d. o.1148
g. m. Inge/Inger (Eriksdatter) f. o.1107, d. 1157
næppe datter af Erik jarl (d. 1146) og Cecilie Knudsdatter (d. 1136), for så ville Esbern og Absalon være tronfølgere 1182.
31.  Esbern Snare f. o.1125, d. 1204
opkald af Esbern Estridsen, farmors fader
g. m. (1) Holmfred f. o.1135
g. m. (2) Ingeborg f. o.1170, d. o.1196
g. m. (3) Helene Guttormsdatter f. o.1172
311.  (1) Jens Esbernsen mark f. o.1155, d. 1213
g. m. Edel
312.  (1) [AA] Esbernsdatter f. o.1157
g. m. Sune (Sik) Sverkersson
312.1.  Ingerid Ylva f. o.1180, d. 1251
g. m. (1) Magnus Bengtsson (Minnesköld)
g. m. (2) Karl Bengtsson (Döve)
Folkungaslægten ej medtaget
313.  (1) [BB] Esbernsdatter f. o.1159
hun hed sikkert Inge, opkald af Esberns moder
g. m. Guttorm Austmansson jarl
314.  (1) Niels Esbernsen (Mule) f. o.1161, d. 1199
g. m. Margrete f. o.1170, d. 1215
314.1.  Esbern Snerling f. o.1192, d. 1233
opkald af farfaderen #31., som dog ikke var død i 1192
forbindelsen videre er ikke bekræftet
314.11.  Niels Esbernsen Mule f. o.1230
opkald af farfaderen #314.
314.111.  Esbern Nielsen Mule f. o.1265
opkald af farfaderen #314.1.
314.111.1.  Niels Mule f. o.1295
opkald af farfaderen #314.11.
314.111.2.  Bent Mule f. o.1297
 
314.111.3.  Knud Mule f. o.1300
 
314.111.4.  Jens Mule f. o.1302
 
314.111.5.  Lars Mule f. o.1303
 
314.111.6.  Ulf Mule f. o.1305
 
315.  (1) Absalon Esbernsen (Bælg) f. o.1170, d. 1232
 
316.  (2) Ingeborg Esbernsdatter f. o.1188, d. 1267
opkald af moderen, der må være død ved barslen
g. m. Peder Strangesen f. o.1175, d. 1241
316.1.  Helene Pedersdatter Strangesen f. o.1210, d. 1255
g. m. (1) Knut Holmgersson (Långe), konge af Sverige
g. m. (2) Filip Larsson jarl
hun er ikke registreret i danske lister
316.11.  (1) Holmger Knutsson f. o.1228, d. 1248
 
316.12.  (1) Filip Knutsson f. o.1230, d. 1251
 
316.2.  Marine f. o.1212
 
316.21.  Margrete f. o.1240
 
316.211.  Hans Mundskænk f. o.1265
 
316.212. Marine/Marianne f. o.1270
opkald af mormoderen #316.2.
316.3.  Anders f. o.1214
marsk under kong Abel
316.31.  Anders Andersen Lille f. o.1240
ikke opkald ved "Lille"
316.32.  Ingeborg Andersdatter f. o.1243
g. m. Jens Hvitting
316.33.  Marianne Andersdatter f. o.1245
 
316.4.  Ingeborg Pedersdatter f. o.1218, d. o.1244
g. m. Ernst von Gleichen f. o.1215, d. 1277 (1. hustru)
316.41.  Albert 3 f. o.1237, d. o.1270
 
316.411.  Christine f. o.1265
 
316.412.  Hermann 2 Albertsen f. o.1267
marsk og gældker i Skåne
316.413.  Albert 6 f. o.1270, d. 1320
opkald af faderen (posthumt) ??
316.42.  Kirstine/Christina f. o.1240
g. m. Otto 2 von Dohna d. 1287
316.43.  Gunnar f. o.1241
 
316.44.  Erwin f. o.1243, d. som spæd
 
316.45.  Ingeborg f. o.1244
opkald af moderen, som må være død ved barslen
316.5.  Margrete (Magga) f. o.1223
nonne
316.6.  Elisabet f. o.1226
g. m. Niels Erlandsen f. o.1210, se #433.33
316.7.  Jens f. o.1228
 
316.71.  Ingeborg Jensdatter f. o.1255
g. m. Hamund Hamundsen Lille
316.711.  Marine Hamundsdatter f. o.1275
g. m. Niels Absalonsen #111.143.1.
317.  (3) Cecilie Esbernsdatter f. o.1202
g. m. Anders Grosen f. 1195 (nevø af Peder Strangesen, se #316.)
317.1.  Jens/Jon Andersen f. o.1220
g. m. Lucia
317.11.  Absalon Jensen/Jonsen f. o.1255
 
317.111.  Edle Absalonsdatter f. o.1280
g. m. Niels Rani #332.142.
317.112.  Jens Absalonsen (Ulfeldt) f. o.1285
opkald af farfaderen #317.1.
317.113.  Jakob Absalonsen (Ulfeldt) f. o.1290

317.113.1.  Anders Jakobsen Ulfeldt f. o.1320  

317.113.2. Niels Jakobsen (Ulfeldt) f. o.1324, d. 1395
biskop i Roskilde
317.113.3.  Peder Jakobsen f. o. 1327
nævnt 1359 omkring Veddinge
317.2.  Strange Andersen f. o.1222
 
317.21.  Cecilie Strangesdatter f. o.1250
g. m. Oluf Haraldsen #432.61.
317.3.  Ingeborg Andersdatter f. o.1225
g. m. Lave Gudmundsen d. 1250
(han medvirkede ved mordet på Erik Plovpenning)
317.31.  Cecilie Lavesdatter f. o.1245
opkald af mormoderen #317.
317.32.  Lave Lavesen Lille f. o. 1248
ikke opkald af faderen ved "Lille"
317.4.  Absalon Andersen f. o.1227, d. 1288
g. m. Cecilie Pedersdatter d. 1282 #432.51.
317.5.  Peder Andersen f. o.1230
 
32.  Absalon f. 1128, d. 1201
ærkebiskop 1177
33.  Ingefred f. o.1135
opkald af farmoderen
g. m. Peder Nielsen Arn/Ørn f. o.1130, d. 1199 (Borup)
331.  Asser Pedersen Stabularius f. o.1158
opkald af morfaderen #3.
korsbroder, staldmester
331.1.  Ingrid/Ingefred f. o.1200
g. m. Elf (Eilif) fra Horsens (nævnt 1260)
opkald af farmoderen
331.11.  Asser Ingridsen f. o.1220, d. 1175
g. m. Christine Nielsdatter (g. (2) m. Oluf Tagesen Saltensee)
opkald af farfaderen
331.111.  Nicolaus Assersen f. o.1247 (Andrup)
 

331.112.  Anne Assersdatter f. o.1247
g. m. Jon Brok (Boringholm v. Horsens)
331.113.  Johannes (Hans) Assersen Kid f. o.1248
biskop i Århus 1288-1306
331.114.  Peder Assersen f. o.1250 (Arndrup)
forfader til personer med navnene Staverskov, Kid, Brands og Hegedal
(Disse slægter er ikke medtaget her)
331.115.  Mogens Lille f. o.1252
nævnt 1277
332.  Alexander Pedersen f. o.1160, d. o.1195
g. m. Margrete (Hákonsdatter ?)
han var leder af korstoget i 1191-92
332.1.  Niels Alexandersen (Falster) f. o.1190
staldmester
332.11.  Gunhild Nielsdatter (Falster) f. o.1222
g. m. Tyge Pust #111.11.
332.12.  Anders Nielsen Due f. o.1225
g. m. (1) Cecilie Tagesdatter f. o.1242, #441.143.
g. m. (2) Cecilie Jensdatter f. o.1245, #433.353.
332.13.  Estrid Nielsdatter f. o.1230
abbedisse i Børringe
332.14.  Elisabet Nielsdatter Falster f. o.1335
g. m. (1) (Jon) Hans (Ranesen) Rani
g. m. (2) Stig Andersen (Hvide) f. o.1230, d. 1294
332.141.  (1) Rane Jonsen f. 1254, d. 1294
kammermester, med ved mordet på Erik Glipping
332.142.  (1) Niels Rani f. o.1257, d. 1316
g. m. Edle Absalonsdatter #317.112.
332.143.  (2) Anders Stigsen (Hvide) f. o.1265
g. m. Margrete Nielsdatter Lændi (Kaas)
332.2.  Absalon Alexandersen (Rød) f. o.1193
 
332.3.  Alexander Alexandersen f. o.1195
opkald af faderen (posthumt) #332.
4.  (2) Ebbe Skjalmsen f. o.1088, d. o.1151
g. m. (1) Ragnhild Eriksdatter (men ikke datter af Erik Ejegod)
g .m. (2) Gyde d. o.1127
41.  (2) Fin/Find f. o.1120
opkald af farmoders fader
(ellers ukendt skæbne)
42.  (2) Toke Ebbesen f. o.1122, d. o.1157
g. m. Gyda Svendsdatter, f. o.1035 (Thrugot-slægten)
421. Stig (Tokesen) Galen f. o.1155, d. o.1221
g. m. Kirstine Jørgensdatter f. o.1165
(Bodilsen-slægten)
421.1.  Niels Stigsen f. o.1190, d. 1249
biskop i Roskilde, død i Clairvaux
421.2.  Juris Stigsen f. o.1195, d. 1246
opkald af morfaderen (Jørgen)
g. m.  Margrete Vognsdatter #514.11.
421.21.  Niels Jurisen f. o.1225
kannik
421.22.  Peder Jurisen f. o.1227
 
421.221.  Stig Pedersen f. o.1262
Skovgård
421.221.1.  Niels Stigsen f. o.1300
Egebjerg
421.23.  Jens Jurisen f. o.1230
 
421.24.  Stig Jurisen f. o.1233
opkald af farfaderen #421.
421.241.  Juris Stigsen f. o.1260
opkald af farfaderen #421.2.
g. m. Lucie
421.241.1.  Stig Jurisen f. o.1295, d. o.1345

421.25.  Kirstine Jurisdatter f. o.1235
opkald af farmoderen
g. m. Magnus Skaaning f. o.1235, d.>1290
421.26.  Tyge Jurisen f. o.1238, d. 1280
g. m. Cecilie Jensdatter  #432.711. f. o.1256, d. 1307
421.261.  Ingefred f. o.1276, d. 1325
opkald af mormoderen ?, se #432.71.
g. m. Peder Nielsen #433.336.
421.262.  Peder Tygesen f. o.1278

421.262.1.  KK Pedersdatter f. o.1305
g. m. Barnum Eriksen f. o.1280
421.263.  Niels Tygesen f. o.1282
 
421.264.  Margrete Tygesdatter f. o.1285
opkald af farmoderen #514.11.
421.265.  MM Tygesdatter f. o.1287
g. m. Johan Moltke
421.3.  Margrete Stigsdatter f. o.1200, d. 1263
opkald af mormoderen
g. m. Jens Gummesen f. o.1185
421.31.  Gunnar Jensen f. o.1230
opkald af farfaderen
421.32.  Katrine Jensdatter f. o.1235
g. m. Anders Peck f. o.1210
421.33.  Kirstine Jensdatter f. o.1240
g. m. Niels Peck f. o.1215
421.331.  Åse Nielsdatter Peck f. o.1265
g. m. Stig Andersen (Hvide)
421.332.  XX Nielsdatter Peck f. o.1270
g. m. Niels Lændi Kaas f. o.1245 (2. hustru)
421.333.  YY Nielsdatter Peck f. o.1272
g. m. Torbern Jonsen Galen #432.712.
421.334.  Christine Nielsdatter Peck f. o.1275
g. m. Oluf Tagesen (Saltensee) #441.144. (2. hustru)
421.4.  TT Stigsdatter f. o.1197
nonne i Slesvig
421.5.  Aage Stigsen f. o.1200
 
421.6.  Sune Stigsen f. o.1202
 
421.7.  Toke Stigsen f. o.1205
opkald af farfaderen #42. efter farbroderens død ?
domprovst i Roskilde
421.71.  Kirstine f. o.1230
g. m. Bjørn ??
421.711. Toke Bjørnsen f. o.1250, d. o.1254
 
422. Toke Tokesen f. o.1157, d. o.1194
opkald af faderen (posthumt)
43.  (2) Sune Ebbesen f. o.1125, d. 1186
g. m. Cecilie Ebbesdatter (Glug) f. o.1125 (ikke sikkert)
431.  Peder Sunesen f. o.1150, d. 1214
biskop i Roskilde
432.  Ebbe Sunesen f. o.1152, d. 1208
opkald af farfaderen #4. (eller morfaderen Ebbe Glug)
432.1.  Benedikte Ebbesdatter f. o.1179, d. o.1210
g. m. kong Sverker 2 af Sverige
432.11.  Helena Sverkersdotter f. o.1206
g. m. Sune Folkesson f. o.1200
432.111.  Benedikta f. o.1230
opkald af mormoderen #432.1.
g. m. Svantepolk Knudsen
432.112.  Katarina f. o.1233, d. 125
g. m. Erik 11 Eriksson, d. 1252, konge af Sverige
432.12.  Ingerid f. o.1207
abbedisse i Vreta kloster
432.2.  JJ Ebbesdatter f. o.1189
g. m. Engelbrecht von Gleichen f. o.1172, d. 1208
432.21.  NN Engelbrechtsdatter f. o.1198
g. m. Niels Uffesen Neb f. o.1185
432.22. MM Engelbrechtsdatter f. o.1200
g. m. Tupi (Tobias?) Hjort f. o.1190
432.221.  Niels Tupisen Hjort f. o.1225
 
432.23. PP Engelbrechtsdatter f. o.1203
g. m. Jens Lendi (Kaas ) f. o.1185
432.24.  Cecilie f. o.1205
g. m. Mogens Nielsen (Glob) f. o.1175
(eller også er det Magnus Karlsen iflg. GA)
432.3.  Jens Ebbesen f. o.1182, d.1232
marsk
432.4.  Anders Ebbesen f. o.1184
 
432.5.  Peder Ebbesen f. o.1185, d. 1259
ingen kom til at hedde Sune efter farfaderen d. 1186
432.51.  Cecilie Pedersdatter f. o.1230, d. 1282
g. m. Absalon Andersen F. o.1227, #317.4.
432.52.  Peder Pedersen f. o.1235
ikke opkald af faderen
432.6.  Kirstine f. o.1198
g. m. Harald marsk
432.61.  Oluf Haraldsen f. o.1220, d. 1279
g. m. Cecilie Strangesdatter #317.21.
432.7.  Cecilie Ebbesdatter f. o.1200
g. m. Jon Reimatsen f. o.1185, d. o.1264
432.71.  Jon Jonsen (Lille) f. o.1230, d. 1307
ikke opkald af faderen ved "Lille"
rigsforstander, gældker, drost (1293)
g. m. Ingefred f. o.1238, d. <1306
432. 711. Cecilie Jensdatter f. o.1256, d. 1307
opkald af farmoderen #432.7. ?
g. m. (1) Tyge Jurisen f. o.1228, d. 1280 #421.26.
g. m. (2) Peder Ebbesen (ukendt)
432.712.  Torbern Jonsen Galen f. o.1260, d. 1306
g. m. (1) YY Nielsdatter Peck #421.333.
g. m. (2) Christine Jensdatter Sjællandsfar d. 1316
432.712.1.  (2) Peder Torbernsen Galen f. o.1295
g. m. Gyda Lagesdatter f. o.1310
432.712.2.  (2) NN Torbernsdatter Galen f. o.1297
g. m. Anders Jensen (Galen) #433.335.2.
432.713.  Peder Jonsen f. o.1263
g. m. Regitze von Gleichen f. o.1265, d. 1333, #441.148.
432.713.1.  Ingefred Pedersdatter f. o.1300, d. 1350
g. m. (1) Lage Ovesen Panter f. 1332
g. m. (2) Peder Pedersen Stygge d. 1342, #433.336.4.
432.714.  Jens f. o.1265
det kan være opkald af farfaderen
432.715.  Jakob f. o.1270, d. <1300
 
432.72. Palle (Lille) f. o.1233, d. 1286
 
432.721.  Ingeborg Pallesdatter f. o.1260
g. m. Stig Andersen (Hvide)
432.73.  Cecilie f. o.1235
. m. Peder Vædder f. o.1225
432.74.  Truid (Lille) f. o.1237
 
433. Margrete Sunesdatter f. o.1154, d. 1177
g. m. Herlog/Herluf
433.1.  Sune f. o.1173
ikke opkaldt efter morfaderen
433.2.  Peder f. o.1175, d. o.1244
kammermester
433.21.  Niels Pedersen f. o.1210
kammermester, g. m. Cecilie Oxlev
433.211.  Jakob Nielsen f. o.1240
 
433.212.  Stig Nielsen f. o.1243
 
433.213.  Peder Nielsen (Hoseøl) f. o.1245, d. 1298
drost
opkald af farfaderen #433.2.
433.214.  Anders Nielsen f. o.1248
 
433.215.  NN Nielsdatter f. o.1250
g. m. Niels Lendi (Kaas) (1. hustru)
433.216.  Jens Nielsen f. o.1252
 
433.3.  Cecilie Herlufsdatter f. o.1176
g. m. Erland (Galen) (Ellinge v. Eslöv)
(det er uklart, hvorfor han hed Galen)
433.31.  Jakob Erlandsen f. o.1205, d. 1274
ærkebiskop
433.32.  NN Erlandsdatter f. o.1207
g. m. Skjalm Bang se #111.12
433.33.  Niels Erlandsen f. o.1208, d. o.1285
gældker i Lund 1251-1283
g. m. Elisabet Pedersdatter f. o.1230, #316.6.
433.331.  Marine f. o.1250, d. 1313
g. m. Jens Nielsen Rønninge f. o.1245, d. 1287
433.331.1.  Peder Jensen Rønninge f. o.1270
 
433.331.2.  Elisabet Rønninge f. o.1273
opkald af mormoderen #316.6.
g. m. Karl Pedersen f. o.1260, #441.121.
433.331.3.  Gregers Jensen Rønninge f. o.1275
 
433.331.4.  Anders Jensen Rønninge f. o.1277
 
433.331.5.  Kirstine f. o.1280
 
433.331.6.  Jakob Jensen Rønninge f. o.1283
 
433.331.7.  Niels Jensen Rønninge f. o.1286
opkald af farfaderen eller morfaderen #433.33.
433.331.8.  Jens Jensen Rønninge f. o.1287
opkald af faderen (posthumt)
433.332.  Aage Nielsen Galen f. o.1252,  d. 1293
Karstedholm (nu Karsholm nær Kristianstad)
433.332.1.  Niels Aagesen Galen f. o.1286
g. m. Margrethe Eriksdatter (Løvenbalk)
opkald af farfaderen (se dog #433.331.7.)
433.333.  NN Nielsdatter (kan være fejl) f. o.1253
g. m. Oluf Rostock
433.334.  Jakob Nielsen Galen f. o.1255
Ellinge
433.335.  Jens Nielsen f. o.1260,d. 1320
Næsbyholm; g. m. Christine
433.335.1.  Peder Jensen f. o.1290, d. 1353
ærkebiskop
433.335.2.  Anders Jensen f. o.1293, d. 1357
g. m. NN Torbernsdatter Galen #432.712.2.
433.335.3.  Jakob Jensen f. o.1295
 
433.335.4.  Truid Jensen f. o.1297
 
433.335.5.  Aage Jensen f. o.1300
 
433.335.6.  Cecilie f. o.1305
g. m. Anders Nielsen Due (slægten Due ikke med her)
433.336.  Peder Nielsen f. o.1259, d. 1301
Taasinge/Kjærstrup
g. m. Ingefred f. o.1276, #421.261.
433.336.1.  Anders Pedersen f. o.1295, d. 1342
 
433.336.2.  Jakob Pedersen f. o.1297, d. 1342
 
433.336.3.  NN Pedersdatter f. o.1299
g. m. Klaus (Pedersen?)
433.336.4.  Peder Pedersen (Stygge) f. o.1301, d. 1342
opkald af faderen (posthumt) #433.336.
g. m. Ingefred Pedersdatter
433.337.  Cecilie f. o.1260, d. o.1318
g. m. Jens Kalf
433.337.1.  Johannes Kalf f. o.1280
 
433.337.2.  Jakob Kalf f. o.1283
 
433.337.3.  Anders Kalf f. o.1285z
 
433.337.4.  Ingerd Jensdatter Kalf f. o.1288
g. m. Albert Eberstein f. o.1289
433.338.  Kristine f. o.1263
g. m. Jakob Blaafod
433.34.  Anders Erlandsen f. o.1210, d. 1282
g. m. MM Nielsdatter
433.341.  Anders Andersen f. o.1240, d. 1315
ikke opkald af faderen
433.35.  Jens Erlandsen f. o.1212, d. 1272
gældker i Skåne, g. m. Ingerd
433.351.  Jakob Jensen f. o.1240
 
433.352.  Anders Jensen f. o.1242
 
433.353.  Cecilie Jensdatter f. o.1245
g. m. Anders Nielsen Due #332.12.
433.354.  Erik Jensen f. o.1248
 
433.354.1.  Karl Eriksen (den Røde) f. o.1280, d. 1334
ærkebiskop
433.355.  Niels Jensen f. o.1250
 
433.355.1.  Jens Nielsen f. o.1275
opkald af farfaderen #433.35.
433.355.2.  Uffe Nielsen f. o.1277
drost (må ikke forveksles med Uffe Nielsen Neb, drost o.1268)
433.356.  Peder Jensen f. o.1252
gældker
433.36.  Herluf Erlandsen f. o.1216
opkald af morfaderen
433.361.  Cecilie Herlufsdatter f. o.1264
g. m. Jens Sjællandsfar den Ældre f. o.1255
433.37.  Peder Erlandsen f. o.1217
 
433.38.  Margrete Erlandsdatter f. o.1220
g. m. Esbern Vagnsen se #514.13.
433.39.  Erland Erlandsen f. o.1222, d. 1276
opkald af faderen (posthumt) #433.3.
434.  Anders Sunesen f. o.1156, d. 1228
kansler, ærkebiskop
435.  Torbern f. o.1158, d. 1198
 
436.  Jens Sunesen f. o.1160, d. 1202
 
437.  Lars Sunesen f. o.1165, d. 1208
 
438.  Jakob Sunesen f. o.1170, d. 1246
g.m. Estrid Pedersdatter f. o.1175, d. 1246
438.1.  Peder f. o.1195, d. 1225
opkald af morfaderen ?
biskop i Roskilde
438.2.  Anders f. o.1198, d. 1223
kammermester
438.3.  Jens f. o.1200, d. 1240
Adelheid von Dassel d. 1263
438.31.  Cecilie Jensdatter f. o.1225, d. 1260
g. m. (1) Niels greve af Halland d. 1251
g. m. (2) Anders Olufsen Pincerna d. 1270, #441.11
438.311.  (1) Jakob Nielsen f. o.1248, d. 1309
medanklaget for mordet på Erik Glipping 1286
438.312.  (1) Cecilie Nielsdatter f. o.1249
ikke opkald af moderen
g. m. Tyge Torstensen
438.313.  (1) Niels Nielsen f. o.1251, d. 1271
opkald af faderen (posthumt)
438.314.  (2) Jens Andersen f. 1255
opkald af farfaderen #438.3.
438.315.  (2) Anders Andersen (Lille) f. 1258, d. 1272
ikke opkald ved "Lille"
438.32.  Jens Lille f. o.1227, d. 1257
ikke opkald ved "Lille"
438.33. Hedwig Jensdatter f. o.1230, d. 1266
g. m. Hermann von Eberstein f. o.1205
438.331. Otto von Eberstein f. o.1255
438.4.  Ingerd Jakobsdatter f. o.1202, d. 1258
g. m. (1) Skore marsk (med til det hellige land 1191)
g. m. (2) Konrad von Regenstein
44.  (2) Gyde Ebbesdatter f. o.1127
opkald af moderen, som må være død ved barsel
g. m. Oluf Ebbesen Glug f. o.1120 (nevø af Skjalm Hvides hustru Margrete Olufsdatter Glug)
441.  Ebbe Olufsen (Glug) f. o.1150, d. 1210
Bavelse
g. m. Cecilie NN
441.1.  Oluf Ebbesen (Glug) (Pincerna) f. o.1185, d. 1248
(mundskænk), g. m. Margrete XX
441.11.  Anders Olufsen (Pincerna) f. o.1205, d. 1270
g. m. Cecilie Jensdatter f. o.1125, se #438.31. om børn
441.12.  Peder Olufsen f. o.1208
Karise, præst
441.121.  Karl Pedersen f. o.1260
g. m. Elisabet Rønninge #433.331.4.
441.13.  Margrete Olufsdatter (Glug) f. o.1215, d. 1266
g. m. (1) Tage/Toke Saltensee f. o.1205, d. o.1249
g. m. (2) Ernst 4 von Gleichen f. o.1215, d. 1277 (3. hustru)
441.131.  (1) Niels Tagesen f. o.1240
 
441.132.  (1) Anders Tagesen f. o.1243
 
441.133.  (1) Cecilie Tagesdatter f. o.1246
g. m. Anders Nielsen Due #332.12.
441.134.  (1) Oluf Tagesen f. o.1248, d. o.1310
måske opkald af morfaderen #441.1.
g. m. (1) Cecilie Skjalmsdatter (Bang) #111.126.
g. m. (2) Christine Nielsdatter Peck #421.334.
441.135.  (2) Heinrich/Henrik greve f. o.1250
g. m. Lucia Svantepolksdatter
441.135.1.  Hermann 3 f. o.1290
 
441.136.  (2) Erwin greve f. o.1251, d. o.1254
 
441.137.  (2) Albrecht greve f. 1252, d. 1254
 
441.138.  (2) Regitze f. o.1265, d. 1333
g. m. Peder Jonsen se #432.713.
441.14.  Jens Olufsen f. o.1212
(sidste gren på Bavelse?)
442.  Margrete Olufsdatter Glug f. o.1152
g. m. Bo Tullesen (?)
442.1.  Tulle Bosson f. o.1180
g. m. NN Björundsdotter
442.11.  Margrete Tullesdatter f. o.1210
opkald af farmoderen
442.12.  Peder Tullesen f. o.1212
 
442.13.  Juliane Tullesdatter f. o.1215
g. m. (1) Aude/Aage (Sparre)
g. m. (2) Peder Larsen
442.131.  (1) Tulle Aagesen (Sparre) f. o.1240
opkald af morfaderen #442.1.
Claustorp
442.14.  Sofie Tullesdatter f. o.1220
 
442.15.  Cecilie Tullesdatter f. o.1222
g. m. Johannes Marsvin
443.  Asser f. o.1155
 
444.  Niels f. o.1160
 
444.1.  Hemming Nielsen f. o.1190
 
444.11.  Jens Hemmingsen f. o.1220
g. m. Jarret (?)
444.2.  Peder Nielsen f. o.1195
 
445.  Gumme/Gunnar f. o.1162
 
446.  Ingvar f. o.1164
g. m. Cecilie
446.1.  Jakob Ingvarsen f. o.1195
 
446.2.  Esbern Ingvarsen Visse f. o.1197
 
446.21.  Ebbe Sør f. o.1225
 
447.  Peder f. o.1166
 
448.  Hemming Olufsen f. o.1167
 
448.1.  Margrete Hemmingsdatter f. o.1198
 
448.2.  Eskild (Snubbe) f. o.1200
nævnt o. 1230
448.21.  Peder Eskildsen Snubbe f. o.1230

448.211.  Hemming Pedersen Snubbe f. o.1265, d. 1326

448.211.1.  Margrete Hemmingsdatter f. o.1300

448.3.  Niels (Drukken) f. o.1205
filosof, nævnt  1282

448.31.  Eskild Nielsen  Snubbe f. o.1228

446.32.  Hemming Nielsen Snubbe f. o.1230
nævnt o.1230
opkald af farfaderen
45.  Peder Ebbesen f. o.1130
(han kaldes den ældre, men der ingen yngre - bortset fra 432.5)
5.  (2) Cecilie Skjalmsdatter f. o.1095, d. 1175
opkald af moderen, der må være død ved barslen
g. m. Peder Torstensen (Pedersborg v. Sorø) d. o.1165
51.  Ingerd Pedersdatter f. o.1115
g. m. (1) Vagn/Vogn d. o.1148
g. m. (2) Ulf d. 1157
                    (formentlig identisk med Arnulf Folkesson f. o.1106, d. 1157)
511.  (1) Ulf Vognsen (Ingerdsen) f. o.1135
g. m. Una (Christiernsdatter)
511.1.  Christiern f. o.1165
opkald af morfaderen
512.  (1) Niels Vognsen f. o.1137
Stenshede
512.1.  Ingerd Nielsdatter f. o.1170
opkald af farmoderen #51.
g. m. (1) Magnus Wurst
g. m. (2) broder til Albrecht 2 von Eberstein (?)
511.11.  (1) Peder Magnussen f. o.1190
 
511.12.  (1) Niels Magnussen f. o.1195
opkald af morfaderen
formodet ane til slægten Vognsen Stenshede
512.121.  Ingerd Nielsdatter f. o.1225, d. o.1246
opkald af farmoderen #512.1.
g. m. Ernst 4 von Gleichen (2. hustru)
512.13.  (1) Lars Magnussen f. o.1197
 
512.14.  (1) Jens Magnussen f. o.1200
 
513.  (1) Jens Vognsen f. o.1139
kammermester
514.  (1) Margrete Vognsdatter f. o.1140
g .m. Gunne/Gunnar
514.1.  Vagn Gunnesen (Galen) f. o.1165, d. 1245
opkald af morfaderen
g. m. Cecilie ? (opkaldsregler, se #514.131.)
514.11.  Margrete Vognsdatter f. o.1195
opkald af farmoderen #514.
g. m. Juris Stigsen, se #421.2.
514.12.  Jens Vognsen f. o.1198
g. m. Ingefred
514.121.  Eskil Jensen f. o.1235
 
514.13.  Esbern Vognsen f. o.1200
g. m. (1) Margrete Erlandsdatter #433.34.
g. m. (2) Gro Gunnesdatter
514.131.  (1) Cecilie Esbernsdatter f. o.1255
opkald af farmoderen
g. m. Albrecht 3 von Eberstein
515.  (1) Karl f. o.1142
 
516.  (1) Peder Vognsen f. o.1145, d. 1204
biskop i Århus
opkald af morfaderen
517.  (1) Skjalm Vognsen f. o.1147, d. 1215
biskop i Århus
6.  (3) Margrete Skjalmsdatter f. o.1098, d. o.1170
opkald af moderen, der må være død ved barslen
hun døde som enke, men ingen børn er kendt


Særlig litteratur med slægtstavler:
 
- Sigvard Mahler Dam, Stigs Vedby & Hvideslægten (Libri Damiani 2007)
 
- Marianne Johansen og Helle Halding, Thi de var af stor slægt (Skippershoved 2001)

- Michael Kræmmer, Kongemordernes slægt (Hansen og Jespersen 2007)
 
- S. Otto Brenner, Nachkommen Gorms des Alten, I. - XVI. Generation (Dansk Historisk Håndbogsforlag 1978, Lyngby). Værket er imponerende rigt på data, men samlingen er for ukritisk og skal behandles med forsigtighed på trods af et stort referencemateriale.

Til bogens start

 
© Peter Lawætz, version januar 2018