Hvem blev gravlagt i Ladby-skibet?

 
Ladby-skibet er en skibsgrav fundet 1934 ved Kerteminde fjord nær Ladby. Skibet lå i en høj, men kun aftrykket af skroget og alle jernnaglerne er bevaret. I bageste del af båden har der været en grav med en enkelt person, men meget lidt af skelettet er bevaret. I øvrigt var denne del af skibsgraven plyndret eller skændet, så der fandtes ikke noget af egentlig værdi
. Mindre genstande og resterne af en mængde dyr i forstavnen vidner dog om en betydelig status af den gravsatte person. Det er ikke hidtil lykkedes at identificere denne person.
 
Bådkammergraven i Hedeby
Der er fundet 2 egentlige skibsgrave i det område, der i vikingetiden var dansk. Det gælder bådkammergraven ved Hedeby og Ladby-skibet ved Kerteminde. H. Hellmuth Andersen (HHA) skrev i 1985 en artikel i KUML om disse grave (og den i Søllested). Konklusionen der er stærkt præget af "Hedeby-dynastiet" og er efter min mening (og i nogen grad også andres) ikke rigtig, men bygget på gætteri og bevidst udeladelse.
 
Indtil for nylig var man som HHA ret overbevist om, at bådkammergraven ved Hedeby var etableret i begyndelsen af 900-tallet. Her havde man efter alt at dømme konger i Hedeby. Det eneste i graven, der (mig bekendt) giver et tidsmæssigt holdepunkt, er tre pragtsværd i karolingisk stil, et ved hver af de 3 personer i graven. Disse sværd var tidligere fejet til side som "antikke".
 
Nu har man taget disse sværds stil mere alvorligt, og selv om kun få tør sige det, er der betydelig stemning (på nettet) for at identificere hovedpersonen i graven med Harald Klak d. 852. Sværdene har han sandsynligvis fået ved sin dåb i 826. (De øvrige to gravlagtes rolle stadig lidt mystisk uanset den tidsmæssige placering.)
 
Hedeby-graven er altså flyttet fra 900+ til 852 på basis af en enkelt detalje.
 
Ladby-skibets placering på tidsskalaen
Graven med Ladby skibet er faktisk tilsvarende tidsfæstet ved en enkelt type genstand. Det gælder et forgyldt bronzesamlestykke for læderremme i hundeseletøj. Denne bronzegenstand har dyreornamentik i Jelling-stil. Tidligere troede man, at denne stil først viste sig lidt ind i 900-tallet, men nu mener man snarere fra slutningen af 800-tallet, hvorved Jelling-stilen desværre bliver tidsmæssigt mindre præcis. I den anden retning sættes gravens tidsgrænse af, at den tydeligvis er hedensk og dermed før 970.
 
Den angivne periode 890-970 indeholder et afsnit, hvor Danmark var delt i Øst og Vest, således at Fyn hørte til Østdanmark 895-961, altså stort set hele perioden. Det forekommer i første omgang oplagt at fokusere på dette lidt snævrere tidsinterval. Beliggenheden på Fyn peger da på en kongelig person (men ikke en konge) tilhørende skjoldungeslægtsgrenen. I nærværende studie kender vi faktisk kun en enkelt person, som kan være begravet her. Det er Klak-Haralds brorsøn Ivar (f. o.908), som faldt i slaget ved Brunanburh 937.
 
Slaget ved Brunanburh
Slaget drejede sig om magten over Nord- og Midtengland. Normanner (danskere) fra Dublin og York i koalition med Skotland og Strathclyde tabte til angelsakserne. Olaf Godtfredsen var normannernes anfører. Der var betydeligt mandefald på begge sider. Begivenheden er mest udførligt beskrevet i Clonmacnoise-annalerne (kendt i engelsk oversættelse fra 1627). Som også nævnt i artiklen Tyra Danebods aner kender vi denne Ivar fra følgende omtale (under året 931!): "Imar, the king of Denmark's owen son with 5000 soldiers in his guard were all slaine". I samme artikel har vi desuden præsenteret et kvalificeret gæt på, at han var gift med en datter af danskerkongen i York og Dublin Godfred (d. 934) og således svoger til den nævnte anfører Olaf.
 
Man må i givet fald forestille sig, at han efter at være blevet dræbt ved Brunanburh transporteres til sin hjemegn ved Ladby. Skibet trækkes på land og udstyres med en "hytte" som gravrum. 11 heste og mindst 4 hunde slås ned og lægges i forstavnen, og så kastes graven til som en høj. Han får en kongelig begravelse, men så var han da også tronfølger efter alder på dette tidspunkt (937).
 
Andre muligheder
I relation til de spekulationer om den begravede i Ladby (se fx HHA (1985)) er det vigtigt at pointere, at der ikke kan være nogen forbindelse til "Hedeby-dynastiet", da dette efter min konklusion om det delte Danmark ikke rådede over Fyn.
 
Inden for tidsrammen 890-970 er der to outsidere, den ene tidligt og den anden sent i perioden. Den første er Halfdan, broder til kong Sigfred og nævnt som udsending til kejseren i 873, se Harald Klak og hans familie. Han er tydeligvis tronfølger efter Sigfreds efterfølger Helge, men er åbenbart død før denne dvs. < 894. Vi gætter derfor på 890.
 
Den anden er Ivars søn, som vi har identificeret som Godfred. Han er af Dudo omtalt som kong Gundered, se Tyra Danebods aner. Han faldt på et vikingetogt til Den Iberiske Halvø o.969. Han var dog ikke tronfølger i 969 pga. unionsaftalen.
 
Konklusion
Med de angivne forbehold om de mulige outsidere er konklusionen dog, at den gravlagte i Ladby-skibet må være Ivar, søn af Klak-Haralds broder, f. o.908 og dræbt i slaget ved Brunanburh 937. Blandt dem, jeg kender i denne studie, passer han så afgjort bedst til de stillede krav til status, tid og sted.
 
Det bemærkes, at jeg ikke selv har kontrolleret de nyere udsagn om Jelling-stilens tidsperiode, der som nævnt er blevet udvidet en del.
 
 

Til bogens start

© Peter Lawætz, version juli 2016